Siirry suoraan sisältöön

Työperäinen altistuminen

Työperäisen altistumisen standardoinnista vastaa tekninen komitea CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents. REACH-asetus toi mukanaan myös kemikaalien terveysriskien arvioimisen ja siitä raportoimisen. Vuonna 2012 perustettiin tekninen komitea CEN/TC 416 standardoimaan tätä kohdetta. Komitea otti ensimmäiseksi työkohteekseen alan koulutuksen vaatimuksia koskevan standardin laatimisen. Standardoinnin kansallinen seuranta päätettiin liittää työpaikan ilman standardoinnin yhteyteen.

Alan standardointityön tavoitteena on mm. työpaikan ilman epäpuhtauksien määritysmenetelmien kehittäminen sekä mittausstrategian yhdenmukaistaminen. Nanohiukkaset, niiden mittaaminen ja määrittäminen sekä terveysvaikutukset ovat tulleet entistä tärkeämmiksi eri foorumeilla. EU:n kemikaalilainsäädäntö REACH edellyttää aineiden rekisteröinnin yhteydessä kemikaalien aiheuttaman riskin arvioimista. Kemikaalien aiheuttamat riskit on arvioitava samoja perusteita käyttäen. Standardoidut arviointimenetelmät ovat tarpeen myös etsittäessä haitallisille kemikaaleille korvaavia tuotteita. Arvioijien pätevyys on oleellista, kun kyseessä on ihmisten terveys. Tämän vuoksi heidän koulutuksensa, jota annetaan eri tahoilla, on oltava kaikkialla samat vaatimukset täyttävää.

Työpaikan ilmaan, sen laatuun ja epäpuhtauksien mittaamiseen sekä kemikaalien turvallisuuteen liittyvät asiat ovat entistä tärkeämpiä EU:n kemikaaliasetuksen REACHin voimaantulon jälkeen. Olennainen osa REACHia on kemikaaliturvallisuusarviointi ja sen pohjalta laadittava kemikaaliturvallisuusraportti. Ilman laadun parantamisella vaikutetaan myös merkittävästi sekä fyysiseen että psyykkiseen työssä jaksamiseen. Pienhiukkasten merkitys ihmisten terveydessä on tuotu vahvasti esille eri tilaisuuksissa. Suomen teollisuuden kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että nämä asiat ovat kunnossa.

Aihealueen kansallinen standardointiryhmä:

Kemesta/SR 005 Työperäinen altistuminen

CEN- ja ISO-komiteat

CEN/TC 137
Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

Viimeksi päivitetty 23.05.2024